Защита във връзка с неправомерен отказ за издаване на разрешение за допускане на изработването на проект за подробен устройствен план

Екипът ни консултира инвестиционна компания, занимаваща се с производството на електроенергия от възобновяеми източници, която притежава права за изграждането и експлоатацията на ВЕЦ по повод отказ на административните органи да издадат разрешение за допускане на изработването на проект за подробен устройствен план поради непознаване на спецификите на инвестиционния процес. „Кинкин и партньори” защитава правата и законните интересите на клиента в процедурата по съдебно обжалване на отказа. Жалбата ни бе уважена в цялост от Административния съд в гр. Монтана и решението на Общинския съвет е отменено. Преписката е върната с инструкции на съда за допускане на изготвянето на подробен устройствен план, решението е окончателно и е влязло в сила.

Практика: Съдебни спорове

Връзка с други практики: Недвижими имоти. Устройствено регулиране и строителство