Завършихме правен анализ за изграждане и експлоатация на ВЕЦ на река Места

Възложено ни бе изготвяне на правен анализ и проучване на възможността за придобиване на проекти за изграждане на малки ВЕЦ в поречието на река Места с инсталирана мощност от 1,00 MW. Изготвихме пълен правен анализ на инвестиционния проект, както и анализ на възможностите за неговата реализация и нивото на неговата проектна готовност.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда