Ефект на плановете за управление на речните басейни върху инвестиционни предложения с валидни разрешителни по Закона за водите

Общата рамка за устойчиво и интегрирано управление на водите в страните – членки на ЕС е установена в Рамковата директива за водите (РДВ), в сила от 2000 г. Същата е транспонирана в българския Закон за водите. РДВ определя Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) като основни инструменти в постигане на целите устойчиво управление на водите.

През 2010 г. за четирите района на басейново управление в България бяха приети първите ПУРБ за периода 2010 -2016 г. През настоящата 2016 г. е в ход процедура по актуализация на действащите планове, приети през 2010 год. Актуализираните планове ще бъдат в сила за периода 2016 – 2022 г. Прочетете още в статията