Консултирахме реализацията на инвестиционен проект за енергийно оползотворяване на водите на река Огоста чрез построяването и експлоатацията на три малки водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 4,05 Mw

Екип на „Кинкин и партньори“ консултира реализацията на инвестиционен проект за енергийно оползотворяване на водите на река Огоста чрез построяването и експлоатацията на три малки водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 4,05 Mw С наша помощ бе установен достигнатият етап на реализация на проекта, бяха анализирани всички придобити права за осъществяване на инвестицията, както и бе консултирано самото придобиване на проекта. Актуално консултираме снабдяването на инвестиционното предложение с всички необходими документи за започване на реализацията, включително уреждане на отношенията с компетентното електроразпределително предприятие, установяване на възможностите за присъединяване на обектите, както и възможностите за сключване на предварителни договори по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Банки и финанси, Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки, Административни процедури и регулация