Предложихме инвестиционен процес за изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин

С оглед на оценяване на инвестиционно намерение за изграждане на инсталация, присъединена към газоразпределителната мрежа, за производство на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин, изработихме подробен инвестиционен процес за реализация на инвестиционното намерение. Бяха изследвани всички необходими действия както за снабдяване на проекта със съответните екологични и строителни разрешителни, така и за начините за присъединяване към газоразпределителната, електроразпределителната и топлопреносната мрежа. Бяха разработени и различни варианти за осигуряване на финансиране на инвестиционното намерение.

Практика: Енергетика и околна среда