Екипът ни представлява наш дългогодишен клиент във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който е реализирана солидарна отговорност на данъчно задължено лице за задължения по ДДС на негов доставчик

„Кинкин и партньори” представлява свой дългогодишен клиент при обжалване на ревизионен акт, с който данъчните органи бяха реализирали солидарната отговорност на клиента за задължения по ДДС на неговия доставчик по продажба на търговски и бизнес център. Солидарната отговорност за задължения по ДДС е специфичен институт на българското право, при прилагането на който получателят по доставка може да отговаря за дължимия и невнесен ДДС от негов доставчик при наличието на определени условия. Извършихме анализ на съответните разпоредби от гледна точка на правото на ЕС и практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург. Консултирахме клиента и относно възможността за подаване на жалба пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. В момента подадената пред ЕСПЧ жалба е заведена и очакваме произнасяне.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация, Съдебни спорове