Екипът ни консултира защита на права на производител на „зелена“ енергия във връзка с отказ за издаване на сертификат за произход на произведена енергия

Във връзка с промяна в нормативната уредба за издаване на сертификати за произход на произведената от ВЕИ енергия от името на наш клиент обжалвахме решение на ДКЕВР, с което бе отказано издаване на такъв сертификат поради пропуснат срок за заявяване. През 2012 г. съдебното производство приключи успешно, тъй като съгласно новите предвиждания на Наредбата за издаване на сертификати, такъв следва да бъде издаден дори в случай на пропуснат срок, но след заплащане на определената за това глоба от страна на инвеститора.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация