Екипът ни изследва влиянието на изменението на Закона за водите върху инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на ВЕЦ

По повод прието през 2010 г. изменение на Закона за водите и преуреждане на материята с оглед издаване на необходимите административни разрешителни за енергийно оползотворяване на водите подробно изследвахме влиянието на това изменение върху инвестиционни проекти, които към датата на приемане на изменението имат разрешителни по Закона за водите. Консултирахме допустимостта на въведените ограничения за реализиране на проекти за ВЕЦ съгласно предвижданията на общностното право и представихме съответните становища в Министерството на околната среда и водите.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници