Допълнение на Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение - форс-мажор

Настоящото изложение, явяващо се допълнение на публикуваната на сайта на „Кинкин и партньори“ на 25.03.2020г. статия на тема „Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение - форс-мажор“, отразява измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародвани в „Държавен вестник“ на 09.04.2020г., касаещи настоящата материя.
NB! Изложението е съобразено с действащата към 23.04.2020г. нормативна уредба.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Предишна редакция:
В първоначалната редакция на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., беше прието, че „до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“.

Нова редакция:
С приетите изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародвани на 09.04.2020г., беше прецизиран кръгът на частноправните субекти и вида на задълженията, за които не се прилагат последиците от забава за плащане, като беше прието, че „до отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“

НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА/ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ВНОСКИТЕ ЗА НАЕМ И ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

С направените в Закона изменения и допълнения беше предвидена и възможност до отмяната на извънредното положение по решение на Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, да приемат решения, съответно издадат заповеди, за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели.
Условие: В случай, че Вие имате качеството на такъв наемател или ползвател, може да се възползвате от горната възможност, ако сте ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.