Възможности, права и задължения на работодателите и работниците/служителите в ситуация на извънредно положение

Надомна работа или работа от разстояние.

В случай на обявено извънредно положение, работодателят може едностранно и без съгласието на работника/служителя да възлага със заповед извършването на надомна работа или работа от разстояние, в случай, че характерът на работата съгласно длъжностната характеристика позволява това. В заповедта работодателят може да измени само работното място, но не и останалите елементи на трудовото правоотношение.
В случай на надомна работа и/или работа от разстояние, работодателят следва да осигури на работника/служителя за своя сметка необходимото оборудване и/или софтуер, позволяващо на работника/служителя да извършва работата, както и устройства за комуникация с работника/служителя от разстояние. Въпросите във връзка с оборудването на работното място, позволяващо извършването на надомна работа или работа от разстояние се определят в заповедта на работодателя.

Временно спиране на работата в предприятието („престой”)

При „престой” работодателят може едностранно да измени мястото и характера на работата на работника/служителя без негово съгласие, докато престоят продължава.
В случай на „престой” за повече от 5 работни дни работодателят има право едностранно да предостави на работника/служителя платения му годишен отпуск.
За времето на „престой” работникът/служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Цялостно или частично преустановяване на работата

В случай на извънредно положение, работодателят може едностранно да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници служители. Преустановяването става с писмена заповед и може да бъде с максимален срок на продължителност до края на извънредното положение
Когато е преустановена дейността на предприятието, част от него или отделни работници/служители, работодателят има право да предостави на работника/служителя платения му годишен отпуск без негово съгласие, включително на работници/служители, които нямат придобит 8-месечен трудов стаж. Времето на отпуск се признава за трудов стаж.
За времето на преустановяване на работата, работникът/служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Установяване на непълно работно време

За целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период работодателят може едностранно да установи непълно работно време по отношение на работници/служители, които по трудов договор работят на пълно работно време.
Продължителността на работното време не може да е по-малка от половината от законовоустановената продължителност на работното време.
В случай, че обемът на работа намалее, работодателят може да установи за период до 3 месеца (в случай, че извънредното положение е продължило за по-кратък период) непълно работно време за работниците/служителите. Това, обаче, става след предварително съгласуване със синдикалните организации.

Задължение на работодателя за предоставяне на платен/неплатен отпуск по искане на работник/служител

В случай на извънредно положение, работодателят е длъжен да предостави ползването на платен/неплатен отпуск по искане на определени категории работници/служители, изрично изброени в закона. Времето на отпуск се признава за трудов стаж.

Право на работодателя за предоставяне на платен отпуск на работник/служител

В случай на извънредно положение, без да са предприети описаните по-горе мерки/действия (престой; преустановяване дейността на цялото/част от предприятието и т.н.), работодателят може едностранно и без съгласие на работника/служителя да му предостави до ½ (една втора) от платения му годишен отпуск.

Възстановяване от НОИ на работодателите на част от сумите за заплащаните трудови възнаграждения на работниците/служителите

По време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (в сила от 24.03.2020 г.), но за срок не по-дълъг от 3 месеца (т.е. най-късно до 24.06.2020 г.), Националният осигурителен институт (НОИ) ще превежда суми в размер на 60% от размера на осигурителния доход на съотвения работник/служител за месец януари 2020 г. в полза на работодателя (в качеството му на „осигурител”). Критериите, на които работодателите (в качеството им на „осигурители”) трябва да отговарят, за да могат да се ползват от посочените компенсации от НОИ може да откриете ТУК

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие

В случаите на намаляване на обема на работата или при спиране на работата за повече от 15 работни дни, работодателят може едностранно да прекрати с предизвестие трудовото правоотношение на работника/служител.