Участвахме в процедура по приемане на екологична оценка на Националния план за действие на енергията от ВЕИ

Адвокати от екипа на дружеството участваха в процедури по обществено обсъждане на Национален план за действие за енергията от ВЕИ и неговата екологична оценка. В процедурата по утвърждаване на екологичната оценка на Плана от Министерство на околната среда и водите представихме множество становища пред административния орган относно съответствието на изготвения доклад по екологична оценка с предвижданията на действащото законодателство и релевантните разпоредби на правото на ЕС, уреждащи процедурите по различни оценки в областта на опазване на околната среда на ВЕИ енергийни проекти.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Обществени поръчки и административни процедури