Взехме участие в процедура по изменение на Наредбата за условията и реда за издаване, прехвърляне, анулиране и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Предоставихме правни становища и съдействие във връзка с инициирана процедура по изменение в Наредбата за условията и реда за издаване, прехвърляне, анулиране и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Наредбата е определена като противоречаща на Закона за енергията от възобновяеми източници и Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.), в които е предвидена процедура по издаване и прехвърляне на гаранции за произход като условие за плащане на преференциална цената за енергията, произведена от възобновяеми източници. В резултат на изготвеното от нас становище до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране несъответствията бяха отстранени.

Практика: Енергетика и околна среда