ВАС с второ решение по казуса с атакуваните от Прокуратурата разрешения за строеж в полза на ВЕЦ

Върховният административен съд постанови второ решение (Решение № 4238 от 04.05.2022 г. на ВАС по адм. дело № 209 / 2022 г.), с което затвърди практиката си в полза на притежателите на ВЕЦ по повод на стартиралите по искане на прокуратурите дела за отмяна на издадените им разрешения за строеж.


През март 2022 г. ВАС реши по конкретен казус, че с издаването на разрешително за водоползване за съответната ВЕЦ се урежда и правото да се строи в речното корито.

Същата позиция се застъпи от ВАС и с второ решение от месец май тази година, като отмени решението на първата инстанция, с което разрешението за строеж на ВЕЦ е обявено за нищожно по искане на прокуратурата, тъй като не е налице учредено право на строеж върху публична държавна собственост – коритото на реката.

Съдът приема още в решението: „В разрешителното за водоползване и ползване на воден обект са описани точните параметри и координати за извършване на строителството, от което притежателят му не може да се отклонява, а органът разрешаващ строителството е длъжен да се съобрази с него. При тези данни е приложима нормата на чл.46а, ал.1 от Закона за водите, съгласно която представянето на разрешително по чл.44 и 46 е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. От което следва, че касаторът притежава качеството на възложител по смисъла на чл.161, ал.1, предложение трето ЗУТ, а именно лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон“.

За съжаление с присъждането на разноски в полза на притежателите на ВЕЦ съвсем не се възмездяват вредите, които са претърпели от действията на прокуратурата и създадените пречки по изграждане и функциониране на ВЕЦ.