ВАС окончателно потвърждава липсата на необходимост от представяне на документ за учредено право на строеж в речното корито в производствата по издаване, изменение и продължаване на разрешителни за водовземане

Върховният административен съд, Петчленен състав, се произнесе с окончателно решение № 3933/11.04.2023 г., по адм. д. № 7238/2022 г. по казуса с обжалването на текстове от Наредбата за ползване на повърхностните води, предвиждащи представянето на документ за учредено право на строеж в речното корито в производствата по издаване, изменение и/или продължаване на срока на действието на разрешителните за водовземане.
Петчленният състав на ВАС намери, че решението на първа инстанция е законосъобразно, като при постановяването му правилно и задълбочено е изследвана фактическата обстановка, анализирани са събраните доказателства, релевантни към предмета на спора, при което правилно е прието, че са налице визираните основания за отмяна на чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 6 и 9 от Наредбата за ползването на повърхностните води.

Припомняме, че след сравнителен анализ между Закона за водите и обжалваните разпоредби, тричленен състав на ВАС, действащ като първа инстанция, постанови, че чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 6 и 9 от Наредбата са приети в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за водите.

Две от обжалваните разпоредби - чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 9 от Наредбата, предвиждаха представяне на документ за учредено право на строеж в речното корито в процедурата по издаване на разрешително за водовземане (чл. 22, ал. 3, т. 4) и за изменение и/или продължаване на разрешителното за ВЕЦ (чл. 43, т. 9). Законът за водите не съдържа такова изискване нито в хипотезата на издаване на разрешително, нито в хипотезите на изменение и/или продължаване на разрешителното. Съдът намери, че въведеното с Наредбата изискване за представяне на документ, удостоверяващ учредено право на строеж към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешителното, не само противоречи на Закона за водите, но и представлява необоснована административна и финансова тежест за заявителя.

Другата обжалвана разпоредба - чл. 43, т. 6 от Наредбата, предвиждаше представяне на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация, когато заявлението е за продължаване на разрешително по чл. 42 от наредбата и когато за реализиране на целта е било необходимо изграждане на системи и съоръжения. Уредбата на продължаване на разрешителното е регламентирана в глава четвърта, раздел III от Закона за водите и не съдържа такова изискване. Съдът намери, че поставеното изискване не само противоречи на Закона за водите, но в отделни хипотези би било обективно неизпълнимо.

Воден от тези изводи, тричленният състав на ВАС отмени с решение № 6732/06.07.2022 г. по адм. дело № 7224/2021 г. разпоредбите на чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 6 и 9 от Наредбата за ползване на повърхностните води. До произнасяне на Петчленен състав се стигна заради подадена от Министерски съвет на Република България касационна жалба срещу съдебния акт на първа инстанция. С настоящото окончателно решение № 3933/11.04.2023 г., по адм. д. № 7238/2022 г. на Петчленен състав на ВАС, разпоредбите са отменени и не намират приложение занапред.