Участвахме в процедура по отпускане на овърдрафт кредит в размер на 8 300 000 евро

Консултирахме наш клиент във връзка с отпускане на овърдрафт кредит в размер на 8 300 000 евро от българска банкова институция, необходим за финансиране на дейността на чуждестранно юридическо лице в България. Участвахме активно в преговорите с финансиращата банка и предоставихме правни консултации по условията на договора за овърдрафт кредит и относно изискваните от банката гаранции.

Практика: Банки и финанси