Консултирахме сключване на Договор за особена банкова сметка за изплащане на цена за продажба на ценни книжа извън регулирания пазар на стройност 15 000 000 евро.

Възложени ни бяха правните консултации и представителство във връзка с прехвърляне на собствеността върху ценни книжа (акции, представляващи 17,6 % от капитала на българско акционерно дружество – водещ производител на торове и химически продукти). Сделката бе извършена по правилата на българското законодателство извън регулираният пазар, а продажната цена бе прехвърлена по особена банкова сметка, открита в българска банка. Екипът ни изготви пълен анализ на характеристиките на транзакцията, както и специфичните законови задължения и приложимата правна рамка. Взехме активно участие в процеса на преговорите между страните и при структурирането на условията на сделката. На екипа ни бе възложено изготвянето и съгласуването с другата страна на всички необходими документи за сделката, включително съгласуването на Договор за откриване на особена банкова сметка.

Практика: Банки и финанси