Анализирахме процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценяване на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на пет броя водноелектрически централи

Във връзка с придобиване на проект за изграждане и експлоатация на пет водноелектрически централи извършихме цялостен анализ на осъществените процедури при издаване на Решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимостта за всеки един обект. Тъй като решенията са издадени от различни органи - РИОСВ и Министерството на околната среда и водите, анализирахме поотделно информацията, представена от възложителя в хода на процедурите. В рамките на проверките бяха ревизирани и процедурите по издаване на разрешителни за водовземане по Закона за водите и тяхната валидност.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници