Анализирахме проблеми във връзка с присъединяване към разпределителната мрежа на производители на енергия от възобновяеми източници

Във връзка с все по-зачестяващите проблеми при присъединяване на производители към разпределителната мрежа въпреки гарантираността на достъпа анализираме и консултираме както относно валидността на сключени договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа и възможностите за удължаване на предвидените срокове и относно последствията в случай на неизпълнение на правата и задълженията по договора, така и възможностите за продажба на енергията, произведена в района на едно разпределително предприятие на друг лицензиант.
Активно представляваме наши клиенти с отказ за сключване на предварителни договори за присъединяване към разпределителната мрежа поради неуредени отношения между разпределителните предприятие и оператора на преносната мрежа, включително в производства пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Практика: Енергетика и околна среда