Анализирахме необходимостта от нови съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР във връзка с изменение на параметри на инвестиционно предложение

По повод изменение и актуализация на параметри на вече съгласувано инвестиционно предложение консултирахме необходимостта от информиране за промяната на съответните компетентни органи по околна среда. Вследствие на изготвените от наша страна становища компетентните органи по околна среда прецениха, че за изменението на параметрите не е необходима цялостна нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Практика: Околна среда и природни ресурси