Анализирахме необходимостта от извършване на екологична оценка на регулационни планове за инвестиционни предложения, снабдени с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Във връзка с възложено ни цялостно обслужване на инвестиционен проект консултирахме необходимостта от извършване на самостоятелна процедура по екологична оценка на устройствен план по Закона за устройство на територията за инвестиционно предложение, което е снабдено с решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимостта. Успешно приложихме законовата възможност за допускане по решение на административния орган на само една от екологичните оценки за комплекси инвестиционни предложения.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство