Анализирахме възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в границите на защитените територии в България, както и възможностите за промяна в границите на засегнатите защитени територии

Екипът ни анализира възможностите за изграждане и реализация на ВЕИ обекти в границите на защитени територии по Закона за защитените територии. Изследвани бяха и предвижданията на планове за управление на природни паркове, включително активно участвахме в приемането на План за управление на природен парк Врачански балкан. Подробно бяха изследвани и всички възможности за изключване от границите на защитените територии на терени, които са изгубили на практика статута си на обекти за защита. Консултирахме и възможността за включване на нови територии в границите на защитените територии.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници