Актуални ВЕИ проекти за развитие в България, съгласно регулаторна уредба

Съгласно последното изменение на ЗЕВИ от 24.07.2015 год., актуалните за реализация ВЕИ проекти, могат условно да бъдат разделени на краткосрочни и дългосрочни. Разделението се налага от предвидената срочност на насърчителните мерки спрямо някои от инвестиционните намерения във ВЕИ. Краткосрочните следва да бъдат въведени в експлоатация до 01.07.2016 год. Дългосрочните се считат насърчавани чрез дългосрочни договори за изкупуване по преференциални цени. Кои ВЕИ проекти към коя от посочените категории спадат прочетете в статията.