Адв. Николай Радев, старши адвокат в Кинкин & Партньори, бе избран за арбитър в Арбитражен съд при БСК.

Специфичен фокус на работата на Арбитражния съд при БСК е разглеждането на търговски спорове между контрагенти, избрали съответния съд за разрешаване на спорове.
Арбитражният съд при БСК прилага методите на извънсъдебното решаване на спорове чрез ПОСРЕДНИЧЕСТВО и АРБИТРАЖ. Чрез посредничество може да се постигне извънсъдебна спогодба с помощта на специалист от съответната област. Извънсъдебната спогодба има силата на закон за тези, които са я сключили. Арбитражът е алтернатива на държавното правосъдие. Ако е възникнал спор, който не може да се разреши с помощта на посредничеството, може да се предяви иск пред Арбитражния съд, който ще се произнесе с решение. Арбитражното решение има същата сила, както решението на държавния съд.
Предимствата на арбитражното производство са, че арбитражните такси са по-ниски от държавните и производството е едноинстанционно, поради което може да се получи влязло в законна сила решение само за 2-3 месеца. Страните по спора сами избират арбитрите, които да го разрешат.