Адвокати от „Кинкин и партньори“ участваха в инициатива по изменение на действащата нормативна база в областта на производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Взехме активно участие в инициатива по изменение на действащата нормативна база в областта на възобновяемите енергийни източници. В този контекст изготвихме множество становища за наличието на правни несъответствия между вътрешното ни законодателство и нормите на правото на ЕС, както и варианти за допълване на действащата законодателна рамка в сектора. Процедурите продължават пред съответните ресорни и компетентни администрации.

Практика: Енергетика и околна среда