Подпомагаме процес по присъединяване на обекти на производители

Във връзка с въвеждане в експлоатация на енергийни обекти и сключени предварителни договори за присъединяване консултирахме възникнали проблеми между производител и разпределително предприятие за сключване на окончателен договор за присъединяване и включване в паралел на обектите. От страна на разпределителното предприятие бе отказано сключването на окончателни договори за присъединяване поради заявена техническа невъзможност за включване в паралел на обектите, както и неуредени отношения с оператора на преносната мрежа. С помощта на нашия екип договорите за присъединяване бяха сключени и обектите бяха въведени в експлоатация.

Практика: Енергетика и околна среда