Адвокатите от „Кинкин и партньори“ анализираха предвижданията на Плановете за управление на речните басейни и тяхното влияние върху инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на ВЕЦ

Във връзка с изпълнение на задължението на Република България, предвидено от Рамковата директива за водите и Закона за водите, Министерството на околната среда и водите утвърди първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и те бяха нотифицирани на Европейската комисия по околна среда. Тъй като ПУРБ за регулаторен период 2010 – 2015 г. предвиждат различни ограничения и забрани за дейности в определени водни тела, част от съответния речен басейни, изследвахме и анализирахме техните предвиждания и влиянието им върху инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на ВЕЦ с придобити към датата на утвърждаване права за реализиране на проектите. Анализирано бе съответствието на заложените в ПУРБ забрани за изграждане на ВЕЦ с вече придобити права с предвижданията на общностното право в сферата на управление на водите и оценка на инвестиционни проекти за съвместимост с околната среда. Анализирахме всички възможности за изменение на утвърдените ПУРБ. След установени несъответствия, водещи до пряка забрана за изграждане на ВЕЦ по поречието на река Марица, независимо от придобитите права за водовземане, образувахме съдебно производство по оспорване на ПУРБ за река Марица. Вследствие на съдебното производство решението на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУРБ за река Марица бе отменено в частта, в която с ПУРБ се предвиждат забрани за изграждане на МВЕЦ. Решението на Върховния административен съд влезе в сила през декември 2013 г.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Административен процес, трудови спорове и интелектуална собственост